Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for the ‘Utstillingar’ Category

Mjuke forteljingar

Tekstilkunstnar Åse Ljones er Bømlo kunstlag sin sommarutstillar. Sting for sting fortel ho historiar som me kan oppleva i kulturhuset i sommar. Velkommen til opning torsdag 28. juni kl. 18.00. Utstillinga heng til 12. august.

Åse Ljones er utdanna ved Bergen Kunsthandverkskule med hovudfag tekstil.  Ho har arbeidd med tekstil i ulike materiale og uttrykk. No er det broderi for hand som er med å skapar bilete og store teppe. Tida, ljoset og nærleiken til naturen er med å forma det ferdige uttrykket. Tolmod og styrke er nokre av eigenskapane som kjenneteiknar tekstilkunstnaren. Eigenskapar ho kanskje har med seg frå oppveksten i Strandebarm? Ho har lete seg inspirera av mellom anna sterke kvinner frå denne tida. Nokre av arbeida hennar ber på forteljingane deira, møysommeleg fortalt sting for sting, tråd for tråd – ein møysommeleg prosess. Natur, lys og årstider har påvirka arbeidet til Ljones – og det er mykje Hardanger å spore i tonesetjinga hennar. ”Åse søkjer sjelefred og kontemplasjon, ho vil grava seg ned i sitt eige for å henta noko ut, noko personleg ho kan allmenngjera og dela med andre, ho vil vera i den fredsame broderinga si og fortelja om verdiane i dei små menneska sine nære, kvardagslege historiar. Ho vil syna fram dei blyge skogblomane, minnast dei bortfarne og usynlege kvinnene, vera gamaldags på ein nyskapande måte. Det er ein trass der, eit blikk for manglar i samtida, ein protest mot den forbrukande og oppskrudde tidsånda, ei sakte klipping og sying i kontrast til liberalisme og finansprofitt” heiter det i katalogen for utstillinga hennar i Kabuso i 2014.

Til Bømlo kulturhus har Ljones med seg store teppe og nokre bilete som er spent opp på rammer, alt er håndbrodert på lin.

 

Åse Ljones har ei rekke gruppeutstillingar bak seg dei siste åra, mellom anna i KODE II i Bergen, og i Brown Grotta Art, Connecticut, USA. Separatutstillingar har ho hatt i Risør kunstpark, Nationaltheatret, Oslo, Kabuso, Galleri Giga, Sørlandets kunstmuseum og Konstens Hus Luleå, Sverige for å nemna nokre. Eksempler på utstmykkingsoppdrag:  Solli DPS, Bergen, Stord Hotell, Høgskulen Stord Haugesund og Den norske ambassade i Kathmandu i Nepal. Ho er også innkjøpt av m.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Kunstindustrimuseet i Trondheim og Sørlandets Kunstmuseum. Hennar siste utsmykkingsoppdrag er det enklare å oppleva for bømlingane, det er nemleg på nye Bremnes Ungdomsskule.

 

Read Full Post »

Medlemsutstilling sommaren 2015

 

Bømlo kunstlag inviterer til medlemsutstilling til sommaren og alle medlemmer er med dette invitert til å vera med.

Utstillinga vil vera i kunstlaget sitt utstillingslokale i Bømlo kulturhus frå slutten av juni til byrjing av august.

Tittel (og dermed temaet) for utstillinga vert ”Utsyn og innsyn”

 

Dei som vert med kan delta med inntil tre verk av valfri teknikk, og minst eitt av verka vil vera med i utstillinga. Bileta vert profesjonelt kuratert og montert av Trine Vangen og Ruth Mallinson.

Påmeldingsfrist: 5. mai. Påmelding på e-post til Janne Robberstad, janne@spotogspindel.no. For spørsmål kan ein ringa henne på tlf. 952 45 462.

Meir informasjon og praktiske opplysningar rundt utstillinga vert sendt dei påmeldte etterkvart.

 

Me håpar dette vil vera interessant for mange og gler oss til ei spennande utstilling!

Read Full Post »

BKL-plakatMIM

Read Full Post »

Berus deg!

BKL-plakatFresvig-Nielsen

Read Full Post »

BKL-plakatSchjetleinHartveit

Read Full Post »

Liv Åshild

LivAashild   Liv Åshild Tvedten opna si fyrste utstilling i går. Ho har vore medlem og fast kaffikokar i Bømlo Teater i 30 år. Gjennom alle desse åra har ho fotografert. Og i høve Bømlo Teater sitt 40 års jubileum, stiller me ut eit utval frå fotoalbuma hennar. 23 bilete er forstørra og innramma og heng i Bømlo Kulturhus i nokre veker framover. Det er vel verdt ein tur. Her er mykje gode minner for teatermedlemmar og eit sjarmerande innblikk bak kulissene for dei som ikkje har teater-tid bak seg. Trine Hjertholm opna utstillinga. Her med Liv Åshild, som hade gledd seg til å snakka i mikrofon. 20131123_132334 Liv Åshild med teatermedlem Finn Bakke.   20131123_130538   Det var stor stas og ca 40-50 folk var innom og fekk med seg ei rørande utstillingsopning. 20131123_130509

Read Full Post »

Julamarknad 2013

BKL-JUL2013

Read Full Post »

Haust på Bømlo

Haustutstilling på Bømlo

Trond Borgen blir rekna som ein av dei fremste kunstkritikarane i Noreg. Måndag kveld heldt han eit svært interessant foredrag om fotografiet som kunst i Bømlo kulturhus. Same kveld vart også videoprogrammet til Høstutstillingen 2013 synt i kinosalen.

Kunstkritikar Trond Borgen og leiar i Bømlo kunstlag, Trine Vangen, framfor eitt av kunstverka til Kari Dyrdal.

Det var Bømlo kunstlag som inviterte til ein heilaftan med «Tre ting på ein kveld». Sist laurdag opna ei utstilling med tekstilkunst laga av Kari Dyrdal i Bømlo kulturhus. Kunstlaget opna dørene til denne utstillinga også måndag kveld. I tillegg vart det synt videokunst, og på toppen av dette skulle det haldast foredrag.

Frå digitalfoto til vev

Som Bømlo-nytt fortalde i førre veke er Kari Dyrdal ein kunstnar som arbeidar med digitalvev i teppe og på tekstile panel. Kunstnaren tek utgangspunkt i digitale foto som blir handsama digitalt, og som så blir overførte til vev.

Leiar Trine Vangen i Bømlo kunstlag seier Dyrdal under opninga laurdag fortalde om korleis ho jobbar, korleis bileta blir handsama og korleis ho jobbar med fargane på trådane i veven. Sjølve vevinga går føre seg i Nederland.

Kunstverk i lintøyskapet

– Eitt av dei første offentlege utsmykkingsoppdraga til Dyrdal var eit kunstverk til Bømlo sjukeheim i 1982. Me gjekk på skattejakt på sjukeheimen og fann til slutt kunstverket pakka ned i eit lintøyskap, No er kunstverket ein del av utstillinga her i kulturhuset. No blir jo sjukeheimen bygd ut, så då blir det nok veggplass til kunstverket att, seier Vangen med eit smil. Ho er glad for at kunstlaget har fått høve til å stilla ut kunst frå ein kunstnar som er ein stor kapasitet på sitt felt.

– Veven er jo forløparen til datamaskina, så med digitalveven er ringen på ein måte slutta, legg ho til. Utstillinga blir hengande i kulturhuset fram til 15. oktober (teksten held fram under biletet).

10nyhborgen-foredrag2-hah.jpg

Borgen heldt eit godt foredrag for kring 20 tilhøyrarar i Bømlo kulturhus.

Haustutstilling

Høstutstillingen 2013 går no føre seg i Kunstnernes Hus i Oslo. Ifølgje nettsidene til Høstutstillingen er det i år solide innslag av videokunst og tekstilkunst i utstillinga. Måndag hadde Bømlo kunstlag si eiga haustutstilling. Kunstlaget hadde fått høve til å syna fram videokunsten frå Høstutstillingen på lerretet i kinosalen, og i kjellaren heng det tekstilkunst laga av Dyrdal. Dagen vart avslutta med foredrag av kunstkritikar i Stavanger Aftenblad, og bømloven Trond Borgen. Han heldt også foredrag på Bømlo under kunstlagsjubiléet i fjor.

Har hytte på Bømlo

– Eg vil sjølvsagt ikkje leggja meg opp i kva kunstnarar kunstlaget inviterer, men eg tykkjer det er viktig å støtta opp om det gode arbeidet til kunstlaget her på Bømlo. Det å halda foredrag kunne vera mi gåve til kunstlaget under jubileet i fjor, og det var hyggjeleg å bli invitert attende, seier Borgen, som har hytte på Bømlo. Neste år er det 35 år sidan han byrja som kunstkritikar, den gong i Haugesunds Avis.

Nye tolkingar

Borgen har i løpet av desse åra skrive fleire bøker og opparbeidd seg stor kunnskap om kunst og kunsthistorie. Borgen har dessutan ei omfattande samling lysbilete av kunstverk. Samlinga omfattar over 11.000 «slides». Tema for foredraget i Bømlo kulturhus måndag var «Fotografiet som kunst».

– I dag skal eg setja søkjelys på samtidskunst igjennom tilbakeblikk på kunsthistoria, og eg skal dela tankar kring dette. I hovudsak skal foredraget handla om iscenesette fotografi sette inn i ein kunsthistorisk kontekst, seier Borgen til lokalavisa.

Skaper debatt

Kunstkritikaren heldt eit svært interessant foredrag for om lag 20 tilhøyrarar i kinosalen. Borgen synte til korleis fotografiet bidrog til framvokster av nye uttrykksformer innanfor malekunsten, der det å få fram det indre kjenslelivet vart viktigare. Han gav også innblikk i korleis fotografiet har blitt nytta av kunstnarar heilt frå fotografiet sin barndom. Han synte også mange døme på korleis fotokunstnarar tek utgangspunkt i kjende motiv frå kunsthistoria og tolkar dei på ny måte. Gjerne med bruk av sterke verkemiddel for å provosera og skapa debatt.

10nyhborgen-foredrag3-hah.jpg

Trond Borgen har ei omfattande samling lysbilete av kunstverk. Han synte nokre av dei i kinosalen måndag.

Read Full Post »

Kari Dyrdal utstilling

BKL-plakatKariDyrdal

Read Full Post »

Fotografi som kunst!

 

Velkommen på dette spennande foredraget av kunstkritikar Trond Borgen. Du kan ha ein heilaften med kunst mandag 7. oktober.

TrondBorgen3

Read Full Post »

Older Posts »